Regulamin sprzedaży

Regulamin sprzedaży ‘Strzeleckie Plany Treningowe’

Definicje

Regulamin – regulamin sprzedaży produktów Strzeleckie Plany Treningowe w Serwisie dominikgorski.com

Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem URL: dominikgorski.com

Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą oraz każda inna jednostka organizacyjna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, która dokona zakupu produktów oferowanych w Serwisie, wyrażając swoją wolę poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku „Zamów” oraz dokona zapłaty za produkt.

Produkt – każdy udostępniony odpłatnie materiał w formie elektronicznej/ cyfrowej, w Serwisie dominikgorski.com, które Kupujący może zakupić poprzez wypełnienie Formularza i opłacenie Ceny.

Formularz – elektroniczny formularz zamówienia Produktu dostępny na stronie internetowej.

Cena – wartość Produktu w formie elektronicznej /cyfrowej uwidoczniona na stronach poszczególnych Produktów, zgodna z obowiązującym cennikiem z pominięciem kosztów transakcyjnych.

Sprzedawca – Dominik Górski z siedzibą: ul. Słodowiec 10/86, 01-708 Warszawa,

NIP: 1181533573, będący właścicielem i administratorem serwisu dominikgorski.com

Zapisy

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu produktów w Serwisie internetowym dominikgorski.com, będącego własnością Dominik Górski z siedzibą: ul. Słodowiec 10/86, 01-708 Warszawa, NIP: 1181533573, e-mail kontaktowy: kontakt@dominikgorski.com

2. Ogólne zasady korzystania z Serwisu określone zostały w Regulaminie.
Regulamin serwisu internetowego dominikgorski.com dostępny pod adresem internetowym: https://dominikgorski.com/regulamin-sprzedazy/

§2 Produkty

1. Kupujący przed złożeniem zamówienia powinien dokładnie zapoznać się z opisem i informacjami o Produkcie. Sprzedawca nie odpowiada za skutki niedopełnienia przez Kupującego powyższych obowiązków.

2. Produkty udostępniane są w formie pliku lub linku z dostępem do chmury dyskowej oraz forum dyskusyjnego forum.dominikgorski.com, na których znajdują się materiały filmowe oraz PDF.

3. Produkty są udostępniane tylko i wyłącznie w ramach członkostwa zamkniętej grupy na Forum dyskusyjnym forum.dominikgorski.com

§3 Dokonanie zakupu

1. Do zakupu Produktów z Serwisu nie jest wymagana rejestracja.

2. Akceptacja Regulaminu następuje poprzez kliknięcie  przycisku „Subskrybuj”. W ten sposób Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w Regulaminie zasad.

3. Zakupów w Serwisie może dokonać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna.

§4 Wymagania techniczne

1. Warunkiem korzystania z Formularza jest posiadanie przez Kupującego sprawnego urządzenia pozwalającego na połączenie z Internetem oraz dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagana jest jedna z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach.

Starsze wersje przeglądarek mogą nie być kompatybilne z Formularzem.

2. Sprzedawca informuje, iż podczas korzystania z Formularza Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe, tzw. „cookies”. Instalacja plików „cookies” jest niezbędna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu. Więcej informacji na temat plików „cookies” można znaleźć w „Polityka prywatności serwisu” dostępnej pod adresem URL https://6krokow.pl/polityka-prywatnosci/.

3. Do korzystania z Formularza wymagane jest czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

4. Warunkiem korzystania z Produktów jest posiadanie połączenia internetowego oraz konta w na forum dyskusyjnym forum.dominikgorski.com.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy Kupujący niepoprawnie skonfigurował lub nie skonfigurował konta poczty elektronicznej i wskutek tego nie dochodzą wiadomości e-mail od Sprzedawcy do Kupującego lub od Kupującego do Sprzedawcy.

§5 Własność intelektualna i prawa autorskie

1. Produkty stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.

2. Autorskie prawa majątkowe do Produktów przysługują Sprzedawcy. Dotyczy to także osobistych praw autorskich chyba, że autorem nie jest Sprzedawca, w takim wypadku prawa te przysługują ich twórcy.

3. Zakup Produktu nie powoduje nabycia ani przeniesienia na Kupującego żadnych autorskich praw majątkowych do Produktu. Kupujący może skorzystać z egzemplarza wyłącznie dla własnych potrzeb.

4. Kupującemu nie wolno w szczególności:

a. Zwielokrotniać Produktu lub dokonywać jego rozpowszechniania (zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej).

b. Wykorzystywać jego treści w celach komercyjnych.

c. Prezentować treści zawartych w Produkcie publicznie, jako swojej własności.

d. Ingerować w treści i zawartość w Produkcie.

e. Usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na Produkt.

§6 Zaproszenie do składania ofert

1. Treści zawarte na Serwisie, w tym w szczególności prezentacje i opisy Produktów, nie stanowią oferty, a jedynie zaproszenie do składania ofert (negocjacji) przez Kupującego.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Produktów oraz ich cen znajdujących się w Serwisie oraz przeprowadzenia i odwoływania wszelkich rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

§7 Zawarcie umowy i realizacja zamówienia

1. Aby doszło do zawarcia umowy i realizacji zamówienia Kupujący zobowiązuje się stosować do zasad wynikających z Regulaminu oraz instrukcji zawartych na stronie Produktów.

2. Zamówienia na Produkty przyjmowane są w formie elektronicznej za pomocą Formularza dostępnego na stronie Serwisu. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie Formularza i podanie prawdziwych danych.

3. Zamówienia można składać 24h na dobę.

4. Ceny Produktów prezentowanych na stronie Serwisu podane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT. Cena podana przy Produktach jest wiążąca od chwili zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

5. Aby umowa była zawarta, konieczne jest  zatwierdzenie oświadczenia woli przyciskiem „Kup teraz”.

6. Zawarcie umowy następuje w chwili otrzymania przez Kupującego na pocztę e-mail potwierdzenia zamówienia.

7. Realizacja zamówienia następuje po dokonaniu płatności za produkt oraz zaksięgowaniu jej na koncie Sprzedawcy.

8. Zakupiony Produkt zostaje udostępniony Kupującemu jako link w mailu, dopiero po zawarciu umowy, maksymalnie w ciągu 7 dni od momentu zaksięgowania opłaty za Produkt na koncie Sprzedawcy.

9. Po zatwierdzeniu Regulaminu i chęci zakupu Produktu przyciskiem „Subskrybuj” na pocztę Kupującego dostarczona zostanie wiadomość ze wszystkimi potrzebnymi informacjami.

10. Wszelkie koszty poniesione przy płatnościach obciążają Kupującego.

11. Kupujący wybiera jedną z wielu form płatności:

a. Płatności online

b. Przelew bankowy

c. Płatności kartą

d. Paypal

13. Wszystkie płatności mają charakter cykliczny. Pieniądze są pobierane automatycznie z konta Kupującego, który zaakceptował warunki Regulaminu poprzez kliknięcie przycisku “Subskrybuj”.

14. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z płatności cyklicznych zgodnie z procedurami systemu płatności obsługującego Serwis dominikgorski.com

12. Za chwilę zapłaty uznaje się dzieło wpływu na rachunek bankowy Sprzedawcy równowartości Ceny zamówionego Produktu.

13. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest podać prawidłowo wszelkie wymagane przez przepisy prawne dane do faktury na e-mail Sprzedającego.

14. Złożenie zamówienia oznacza akceptację przez kupującego treści Regulaminu.

15. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz.926 z późn. zm.) na wykorzystanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Dominik Górski.

16. Poprzez wypełnienie Formularza, Kupujący oświadcza, iż wyraża zgodę, na otrzymywanie od Serwisu wiadomości o charakterze informacyjno-reklamowym drogą elektroniczną na podany w Formularzu adres e-mail oraz w celu zapisania do bezpłatnego newslettera.

§8 Reklamacje

1. Kupujący ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Produktu (umowy o dostarczanie treści cyfrowych) do momentu dokonania przelewu na Konto Sprzedawcy Ceny Produktu lub po jej dokonaniu, ale przed otrzymaniem wiadomości od Sprzedającego.

2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Konsumentowi zgodnie z art. 38 ust. 7 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

4. Nieprzyłączenie się do grupy, opuszczenie jej w jakimkolwiek momencie bądź usunięcie ze względu na łamanie regulaminu nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości wpłaty.

5. Wszelkie ewentualne reklamacje Kupujący winien zgłaszać drogą mailową na adres e-mail wskazany w §1 pkt. 1 pod rygorem ich nieuwzględnienia.

6. Zgłoszenie reklamacyjne winno zawierać szczegółowy opis zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji oraz wszystkie niezbędne dane, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail wskazany w § 8 pkt. 4 Regulaminu. Wszystkie dane Kupującego powinny być zgodne z danymi wpisanymi wcześniej w Formularzu.

7. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia otrzymania maila ze zgłoszeniem reklamacji, chyba że koniecznym będzie dla rozpatrzenia reklamacji dostarczenie Sprzedawcy dodatkowych informacji. W takim przypadku termin 14 dni liczony jest od daty dostarczenia takich informacji.

8. Nie uważa się w szczególności za niezgodność Produktu z umową sytuację, gdy Kupujący nie może otworzyć przesłanych materiałów ze względu na niespełnienie przez niego wymagań, o których mowa w § 4.

9. Reklamacje mogą być zgłaszane, jeżeli przesłany plik jest uszkodzony lub jeżeli zawartość Produktu jest niezgodna z opisem podanym przez dominikgorski.com przed jego zakupem przez Kupującego. Kupującemu nie przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji, jeżeli „nie podoba mu się” zawartość produktu, ani w przypadku zmiany prawa.

10. Reklamację składa się poprzez jej przesłanie wraz z dołączoną fakturą VAT (jeśli została wystawiona), a jeśli nie została wystawiona – wraz z dokumentem potwierdzającym zapłatę Ceny.

11. Sprzedawca zobowiązuje się usunąć wady Produktu lub wymienić Produkt na nowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania maila z reklamacją przez Sprzedawcę.

12. Sprzedawca może nie uwzględnić reklamacji Kupującego. W takim wypadku przesyła Kupującemu uzasadnienie nieuwzględnienia reklamacji.

13. Klient nabywa dostęp do udostępnianych treści cyfrowych, czyli linki dostępu do materiałów i grupy. W momencie wysłania Klientowi linków dostępu, traci on prawo do odstąpienia od umowy. Nieprzyłączenie się do grupy, opuszczenie jej w jakimkolwiek momencie bądź usunięcie ze względu na łamanie regulaminu nie stanowi podstawy do zwrotu części lub całości wpłaty. 

§9 Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Kupujących.

2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy kupna-sprzedaży.

3. Kupujący oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a. prawie wglądu do jego danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz usunięcia;

b. adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

c. przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są wyłącznie pracownicy Sprzedawcy lub osoby świadczące usługi na rzecz Sprzedawcy, w zakresie związanym z działalnością Portalu;

d. dobrowolności podania danych.

4. Sprzedawca oświadcza, że udostępnione dane posłużą jedynie do obsługi klienta i realizacji zamówień. Nie zostaną udostępnione innym podmiotom do celów komercyjnych.

§10 Odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:

a. niedostosowania się Kupującego do wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Sprzedawca się posługuje;

b. braku możliwości dostępu do Serwisu lub Formularza wynikającego z przyczyn od Sprzedawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do Serwisu przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe;

c. siły wyższej;

d. awarii, przyczyn leżących po stronie dostawców Internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Kupującego.

e. niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.

f. błędów czy luk bezpieczeństwa w użytej technologii, zarówno w oprogramowaniu serwerów internetowych, jak i w oprogramowaniu Serwisu lub Formularza.

g. niewłaściwego korzystania z Serwisu lub Formularza przez Kupującego; niezastosowania się do treści zamieszczonych w Serwisie.

h. przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania Serwisu.

i. złośliwej lub naruszającej prawo działalności użytkowników Internetu czy korzystających z Serwisu.

j. naruszenia innych postanowień Regulaminu, prawa lub zasad wskazanych w Serwisie przez Kupującego.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Kupujący.

3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania Serwisu lub niektórych jego funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu

aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§11 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie wszystkim Kupującym na stronie internetowej:

https://www.dominikgorski.com/regulamin-sprzedazy/ w taki sposób, aby Kupujący przed zawarciem umowy mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać treść Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji postanowień Regulaminu Kupujący powinien zwrócić się o wyjaśnienie do Sprzedawcy na maila kontaktowego wskazanego w § 1 pkt. 1 Regulaminu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej: dominikgorski.com. Zmiany nie dotyczą zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu – do zamówień tych, a także wszelkich skutków prawnych z nich wynikających stosuje się przepisy poprzednio obowiązujące.

3. Prawem właściwym dla umowy kupna-sprzedaży jest prawo polskie.

4. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z umów zawieranych z Kupującym właściwy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Sprzedawcy chyba, że Kupujący jest konsumentem – wówczas właściwy jest sąd wedle właściwości ogólnej.

5. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 4 przysługuje Kupującemu po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

6. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli Kupujący jest osobą fizyczną, która nabywa Produkt w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego), w szczególności art. 384-385 kodeksu cywilnego.

7. Do korzystania z Portalu mają zastosowanie przepisy ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204), zaś do umów sprzedaży Produktów – przepisy prawa cywilnego o umowie sprzedaży.

8. Niniejszy Regulamin sprzedaży produktów w Serwisie dominikgorski.com wchodzi w życie z dniem 10 grudnia 2021r.